Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto internetové stránky (dále jen „Internetové stránky“) poskytuje Elanco US (dále jen „my“). Další informace ohledně poskytovatele Internetových stránek, viz naše tiráž.

A. Nakládání s osobními údaji

Níže uvádíme informace ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci vašeho užívání Internetových stránek. Pokud nebude v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji se opírá o skutečnost, že toto nakládání je nezbytné, aby vám mohly být zpřístupněny požadované funkce Internetových stránek.

I. Užívání našich Internetových stránek

1. Přístup na naše Internetové stránky

Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující data, která budou krátce uložena a použita:

 • IP adresa,
 • datum a čas přístupu,
 • rozdíl časové zóny vůči  Greenwichskému střednímu času (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • stav přístupu/http kód stavu,
 • přenesený objem dat,
 • internetová stránka požadující přístup,
 • prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního systému softwaru prohlížeče a úroveň.

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o neoprávněný přístup.

2. Nastavení cookies

a) Co jsou cookies?

Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v paměti vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. vaše upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám váš prohlížeč může (v závislosti na době trvání cookie) znovu přenést při vaší další návštěvě našich Internetových stránek.

b) Jaké cookies používáme?

Rozlišujeme dvě kategorie: (1) funkční cookies, bez kterých by byla funkcionalita našich Internetových stránek omezena, a (2) volitelné cookies, používané pro analýzu internetových stránek a marketingové účely. V následující tabulce je uveden podrobný popis cookies, které používáme:

c) V závislosti na vašem souhlasu

Volitelné cookies používáme pouze s vaším předchozím souhlasem. Při prvním přístupu na naše Internetové stránky se objeví banner, kde budete požádáni o udělení souhlasu s nastavením volitelných cookies. Pokud udělíte svůj souhlas, umístíme na váš počítač cookie a banner se neobjeví po celou dobu, kdy bude cookie aktivní. Pokud vyprší doba trvání cookie nebo pokud cookie aktivně vymažete, banner se znovu objeví při vaší další návštěvě našich Internetových stránek a budete znovu požádáni o udělení souhlasu.

d) Jak zabránit nastavení cookies

Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat i bez nastavených cookies. Ve vašem internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské prostředí našich Internetových stránek. Kdykoli můžete zrušit nastavení volitelných cookies zvolením příslušné možnosti zrušení uvedené v tabulce výše.

3. Analýza internetových stránek

Na našich Internetových stránkách využíváme službu analýzy internetových stránek Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google za nás provede analýzu vašeho užívání našich Internetových stránek. Za tímto účelem mimo jiné používáme cookies podrobněji popsané v tabulce výše. Informace shromažďované společností Google v souvislosti s vaším používáním našich Internetových stránek (např. referenční URL, naše internetové stránky, které jste navštívili, typ vašeho prohlížeče, vaše jazyková nastavení, váš operační systém, rozlišení vašeho monitoru) budou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. Příslušné výsledky nám pak budou zpřístupněny v anonymizované podobě. Vaše údaje o používání nebudou během tohoto procesu spojeny s celou vaší IP adresou. Na našich Internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizování IP adresy, kterou nabízí Google a která smaže posledních 8 číslic (typ IPv4) nebo posledních 80 bitů (typ IPv6) vaší IP adresy. Google má navíc certifikaci dle EU-US Privacy Shield, která zajišťuje dodržování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů při zpracování dat společností Google v USA.

Svůj souhlas s analýzou internetových stránek můžete kdykoli odvolat, buď stažením a nainstalováním poskytnutého Google Browser Plugin, nebo správou svého souhlasu ve výše uvedené tabulce, přičemž v druhém případě bude umístěna zakazovací cookie. Obě možnosti zamezí analýze internetových stránek pouze, pokud budete používat prohlížeč, na kterém jste nainstalovali plugin a pokud nevymažete zakazovací cookie.

Další informace o Google Analytics viz Podmínky užívání Google Analytics, Směrnice pro ochranu osobních údajů Google AnalyticsPolitika ochrany osobních údajů Google.

4. Externí služby nebo obsah na našich Internetových stránkách

Naše Internetové stránky představují i služby třetích stran a/nebo obsah. Při vašem využívání služeb třetích stran nebo při zobrazení obsahu třetích stran dojde z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi vámi a příslušným poskytovatelem.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může rovněž vaše údaje zpracovávat pro své další účely. Dle našeho nejlepšího vědomí jsme nakonfigurovali služby a obsah poskytovatelů, o kterých je známo, že zpracovávají údaje pro vlastní účely takovým způsobem, že je buď veškerá komunikace pro jiné účely než prezentace jejich služeb nebo obsahu na našich Internetových stránkách zablokována, nebo ke komunikaci dochází pouze s vaším aktivním souhlasem s používáním služby. Jelikož však nad údaji, které shromažďují a zpracovávají třetí strany, nemáme jakoukoli kontrolu, nemůžeme vám poskytnout závazné informace ohledně rozsahu a účelu takového zpracování vašich údajů.

Další informace ohledně rozsahu a účelu shromažďování a zpracovávání vašich údajů viz prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby a/nebo obsah prezentujeme a kteří odpovídají za ochranu vašich údajů v této souvislosti:

 • Facebook tlačítko sdílet
 • Twitter tlačítko sdílet
 • videa YouTube
5. Použití funkce doporučení

Pokud nás chcete doporučit ostatním, můžete tak učinit pomocí funkce doporučení na našem webu. Ve vašem a našem oprávněném zájmu můžete poslat zprávu jakékoli osobě, pokud předpokládáte, že si příjemce přeje takové informace získat.

Osoby, které si nepřejí dostávat zprávy prostřednictvím naší funkce doporučení, mohou požádat o zařazení do seznamu blokovaných příjemců podle pokynů obsažených v příslušné zprávě.  

6. Informace o vedlejších účincích a stížnostech na kvalitu

Tato webová stránka není určena ani navržena pro komunikaci týkající se vedlejších účinků, nedostatku terapeutického účinku, chyb při léčení, produktů šedého trhu / padělaných léčivých přípravků, nesprávného nebo neznačkového použití, stížností na kvalitu a / nebo jiných otázek týkajících se bezpečnosti nebo kvality produktů Elanco. Pokud chcete nahlásit nežádoucí účinky nebo podat stížnost na kvalitu, obraťte se na svého zdravotnického pracovníka (např. lékaře nebo lékárníka), svého místního zdravotního úřadu nebo použijte naši webovou stránku pro hlášení nežádoucích vedlejších účinků.

Pokud nám přesto nahlásíte nežádoucí vedlejší účinky nebo jiné problémy týkající se bezpečnosti nebo kvality produktů Elanco, budeme povinni se s vaší komunikací vypořádat a z důvodu objasnění vás budeme muset kontaktovat. Možná budeme muset oznámit příslušným zdravotním orgánům problémy, které jste nahlásili. V této souvislosti budou vaše informace předávány v pseudonymizované podobě, tj. Nebudou předávány žádné informace, podle kterých můžete být přímo identifikováni. Možná budeme muset také zaslat tato pseudonymizovaná oznámení společnostem naší skupiny a spolupracujícím partnerům, pokud jsou také povinni informovat své příslušné zdravotní úřady.

7. Předání osobních údajů v případě restrukturalizace společnosti

V případě restrukturalizace společnosti, jako je např. fúze, prodej nebo jiný převod celého našeho podnikání nebo jeho části mohou být informace shromážděné v souvislosti s využíváním těchto stránek předány v zákonem povoleném rozsahu nabyvateli za účelem zajištění nepřetržitého využívání nabízených služeb.

II. Přenos dat pro zadané zpracování

Pro zpracování vašich údajů budeme do určité míry využívat specializované servisní dodavatele. Takoví dodavatelé služeb jsou u nás pečlivě vybíráni a pravidelně sledováni. Na základě příslušných dohod o zpracování dat budou zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich pokynů a přísně v souladu s našimi směrnicemi.

III. Zpracování údajů mimo EU / EHP

Vaše data budou částečně zpracována také v zemích mimo Evropskou unii („EU“) nebo v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), které mohou mít nižší úroveň ochrany údajů než evropské země. V takových případech zajistíme dostatečnou úroveň ochrany vašich dat, např. uzavřením konkrétních dohod s našimi smluvními partnery (kopie je k dispozici na vyžádání), nebo vás požádáme o výslovný souhlas s takovým zpracováním.

B. Informace ohledně vašich práv

Následující práva vám obecně náleží dle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů:

 • právo na informace o vašich osobních údajích, které máme uloženy;
 • právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • právo namítat vůči zpracování z důvodů vašich vlastních legitimních zájmů nebo profilování, pokud nebudeme schopni prokázat, že určité závažné a zaručené důvody převyšují vaše zájmy, práva a svobodu, nebo že toto zpracování probíhá za účelem prosazení, uplatnění nebo obhájení právních nároků;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo na podání stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • kdykoli můžete s budoucí platností svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a užíváním svých osobních údajů odvolat. Další informace viz kapitoly výše popisující zpracování údajů na základě vašeho souhlasu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek na níže uvedené kontaktní údaje. (→C.).

C. Kontaktní údaje

Veškeré otázky ohledně ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím uvedeného: adrese:Koncernový ředitel pro ochranu osobních údajů

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692

 

D. Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. Veškeré úpravy vstupují v platnost publikováním na našich Internetových stránkách. Proto doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných aktualizacích.

Poslední aktualizace: 3.8.2020

Off